Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – ALL IN BEAUTY HAIR AND SKIN  

 1. Algemeen 
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen All In Beauty, Hair and Skin en een cliënt waarop All In Beauty, Hair and Skin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Inspanningen salon 
  De schoonheidsspecialiste/kapster zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De schoonheidsspecialiste/kapster zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 
 3. Afspraken 
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt het minimale uurtarief van een huidbehandeling. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per whatsapp. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium in rekening brengen.  
  All In Beauty, Hair and Skin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
  Voor beide situaties geldt een uitzondering voor urgente verhinderingen. 
 4. Betaling 
  All In Beauty, Hair and Skin vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin transactie te voldoen. 
 5. Persoonsgegevens en privacy 
  De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste/kapster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. All In Beauty, Hair and Skin neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. All In Beauty, Hair and Skin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. All In Beauty, Hair and Skin zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 
 6. Geheimhouding 
  De schoonheidsspecialiste/kapster is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste/kapster verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 
 7. Aansprakelijkheid 
  All In Beauty, Hair and Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste/kapster is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. All In Beauty, Hair and Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 
 8. Beschadiging en diefstal 
  All In Beauty, Hair and Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. All In Beauty, Hair and Skin meldt diefstal altijd bij de politie. 
 1. Klachten 
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan All In Beauty, Hair and Skin t.a.v. Kim Schoonveld. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 
 2. Behoorlijk gedrag 
  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft All In Beauty, Hair and Skin het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 
 3. Recht 
  Op elke overeenkomst tussen All In Beauty, Hair and Skin en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
  All In Beauty, Hair and Skin is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van All In Beauty, Hair and Skin. All In Beauty, Hair and Skin kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. 
  All In Beauty, Hair and Skin betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. All In Beauty, Hair and Skin aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.